Editorial Board

Editor-in-Chief: Prof. (Dr.) Ranita Nagar

Managing Editors: Bedanta Chakraborty & Vishesh Sharma

Senior Editors: Rumani Seth, Lalit Panda, Kundavi Sureshkumar, Shubhangi Roy

Content Editors: Vishal Sinha, Cheta Seth, Shikhar Maniar, Hatim Hussain, Sruti
Sivasubramaniam, Pratik Sarmah, Zaid Deva, Akhila Anand

Copy Editors: Samidha Mathur, Raghav Kohli, Manthan Nagpal, Arunima Jaiswal, Rashi Rawat

Associate Editors: Raunak Sood, Rattanmeek Kaur, Sarthak Makkar

Blog: Samidha Mathur, Avinash Kumar, Nitya Bothra, Shubham Tiwary, Sujay Jain